EN      PL    

 

:: ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

Prosimy o dostarczenie artykułów w wersji elektronicznej na adres:

problemy-profesjologii@uz.zgora.pl 

 

Artykuły prezentowane są w pięciu rozdziałach. Objętość tekstu nie powinna przekraczać:

 • ARTYKUŁY I ROZPRAWY – 14 stron

 • KONCEPCJE I ANALIZY – 10 stron

 • KOMUNIKATY I DONIESIENIA Z BADAŃ – 10 stron

 • DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE – 14 stron

 • RECENZJE/INNE – 6 stron

(Jeżeli tekst ma przekroczyć podaną liczbę stron, należy to uzgadniać z wydawcą).

Warunkiem przyjęcia artykułu jest wypełnienie oraz przesłanie na adres pocztowy Redakcji oryginału deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji naukowej (oświadczenie autora/współautorów) - druk oświadczenia do pobrania.


 

NORMY EDYTORSKIE

 

1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:

 • format (rozmiar papieru) – A4,

 • marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,

 • czcionka – Times New Roman 12 pkt.,

 • interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,

 • akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 0,7 cm (bez odstępu między akapitami),

 • tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),

 • dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez  podkreślania),

 • wypunktowanie – dopuszczalny znak „–”,

 • tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej, (Tab. 1.),

 • tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej (bez kolorów i cieniowania),

 • styl tabeli – prosty (siatka),

 • tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt., wyśrodkowany, (Rys. 1.),

 • elementy graficzne – czarno-białe,

 • źródło (pod tabelą – wyrównane do lewej; pod rysunkiem – wyśrodkowane) – Times New Roman 10 pkt.,

 •  poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.

2. Układ artykułu

 • Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej;

 • Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej;

 • Dane kontaktowe – adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu – wyrównany do lewej;

 • Tytuł artykułu – Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany;

 • Streszczenie w języku polskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;

 • Słowa kluczowe w języku polskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;

 • Tytuł artykułu w języku angielskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, wyrównany do lewej;

 • Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, wyjustowane;

 • Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;

 • Wstęp – tekst wyjustowany;

 • Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji/nazwy rozdziałów, pogrubione (w razie potrzeby ponumerowane);

 • Zakończenie – tekst wyjustowany;

 • Bibliografia – tekst wyrównany do lewej, wysunięcie 0,7 cm. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, ewentualnie – inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.

 • Cytaty w tekście powinny być w cudzysłowach.

3. Zasady sporządzania przypisów

Przypisy powinny być umieszczone u dołu strony i ponumerowane w sposób ciągły w całym artykule. Należy je zapisać czcionką Times New Roman 10 pkt., wyrównać do lewej, zastosować interlinię 1,0. Pozycje cytowane w artykule należy zapiać w przypisach według następującego wzoru:

 • przypis prosty1

 • przypis z artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją2

 • przypisy z czasopisma3

 • łacińska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję4

 • łacińska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane5

 • dane ze stron internetowych6

 1. A. Klementowska, Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (studium przypadku), Wyd. PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2014, s. 35.

 2. E. Baron-Polańczyk, Wspieranie nauczycieli w stosowaniu ICT wobec ich oczekiwań (raport z badań), [w:] B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Problemy rozwoju człowieka. Teoria i praktyka edukacyjna, Wyd. PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2013, s. 85.

 3. B. Pietrulewicz, Profesjologia w kontekście nauk o pracy. Problemy teorii i praktyki, „Problemy Profesjologii” 2013, nr 1, s. 13-16.

 4. Ibidem, s. 66.

 5. Z. Wołk, op. cit, s. 270.

 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl [10.05.2014].

lub:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425). Tekst ujednolicony (z aktualnymi zmianami), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425%20 [30.03.2014].

lub:

I. Greiner, Priorytety poradnictwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej, [w:] Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, http://www.koweziu.edu.pl/edukator/ [10.02.2011].


 

PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCE ORYGINALNOŚĆ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (ghostwriting).

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt - druk oświadczenia do pobrania.

2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


 

PROCEDURA RECENZOWANIA PRAC ZGŁOSZONYCH DO OPUBLIKOWANIA 
W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM „PROBLEMY PROFESJOLOGII”

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie: 

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza ośrodka i jednostki wydającej czasopismo
  formularz recenzji.

 2. Nadesłany do redakcji tekst/artykuł jest wstępnie oceniany (pod względem formalnym) przez Komitet Redakcyjny czasopisma (w razie uwag odesłany jest do autora w celu poprawy); następnie kierowany do Redaktora Tematycznego i Rady Naukowej czasopisma, która podejmuje decyzję dotyczącą przesłania tekstu do niezależnych recenzentów (w razie uwag Redakcja odsyła artykuł do ewentualnej poprawy). Nadesłane do Redakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i druku.

 3. Recenzje są dwustronnie anonimowe.

 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; w każdym numerze drukowanym półrocznika oraz na stronie internetowej podana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów poszczególnych numerów.


POZOSTAŁE INFORMACJE DLA AUTORÓW

Redakcja zastrzega sobie prawo:

 • dokonywania skrótów i zmian wskazanych przez recenzentów bez porozumienia z Autorem;

 • odsyłania do Autora artykułu nie spełniającego wskazanych przez Redakcję norm edytorskich;

 • nie dopuszczenia do druku artykułu w przypadku nie dostarczenia oświadczenia autora/współautorów.

Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz autorski czasopisma.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.