Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja profesjologii jako dziedziny nauki.

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

  •  stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej,

  •  dbałość o poziom kompetencji zawodowych członków poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych,

  •  współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania profesjologii,

  •  inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych,

  •  szerzenie i popularyzację wiedzy z rozwoju zawodowego człowieka w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych,

  •  prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia z zakresu rozwoju zawodowego człowieka,

  •  prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami,

  •  reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych,

  •  utrzymywanie kontaktów z innymi Towarzystwami naukowymi o podobnym profilu działania w Kraju i za granicą.


 


 

   


  


:: Kontakt

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. prof. Z. Szafrana 4 
65 - 516 Zielona Góra

Barbara Belica
tel. 68 328 47 46
e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl