ZIELONA GÓRA – 28.06.2016 r.


 

Statut

Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, w dalszej części zwane "Towarzystwem". Polskie Towarzystwo Profesjologiczne jest międzynarodowym towarzystwem naukowym.

 § 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polski oraz zagranica, a siedzibą władz - miasto Zielona Góra.

 § 3

Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie Prawa o towarzystwach oraz posiada osobowość prawną.

 §4

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe na zasadach określonych w niniejszym statucie.

 §5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

 §6

1.   Towarzystwo używa pieczątki o treści: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.

2.   Towarzystwo może posiadać oznakę członkowską.

3.   Towarzystwo wydaje swoim członkom legitymacje.

 §7

1.   Towarzystwo opiera działalność na aktywności i pracy społecznej członków.

2.   Towarzystwo do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

§ 8

1.  Dla poszukiwania środków na realizację zadań statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

2.  Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie w tym także w obrocie z zagranicą.

3.  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określi „Regulamin działalności gospodarczej” uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

 § 9

1.   Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja profesjologii jako nauki i zawodu.

2.   Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

 1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;
 2. dbałość o poziom kompetencji zawodowych członków poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych;
 3. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania profesjologii;
 4. inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych;
 5. szerzenie i popularyzację wiedzy z rozwoju zawodowego człowieka w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych;
 6. prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia z zakresu rozwoju zawodowego człowieka;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami;
 8. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, związkowych i samorządowych;
 9. utrzymywanie kontaktów z innymi Towarzystwami naukowymi o podobnym profilu działania w Kraju i za granicą.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:

 1. zwyczajnego
 2. wspierającego
 3. honorowego

 § 11

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba mająca ukończone wyższe studia, wprowadzona do Towarzystwa przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

 § 12

Członkiem wspierającym może zostać:

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa bądź zagraniczna, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 2. każda osoba prawna, krajowa bądź zagraniczna,

która zadeklarowała pisemnie pomoc w realizacji celów Towarzystwa.

 § 13

1.   Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnych deklaracji kandydata.

2.   W wypadku negatywnej decyzji Zarządu Głównego, osobie ubiegającej się o przyjęcie do Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 14

1.   Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

2.   Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a.    wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa;

b.    korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;

c.    rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz Statutem Towarzystwa.

 § 15

Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności.

 § 16

1.   Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny.

2.   Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3.   Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej profesjologii.

 § 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów.

§ 18

1.   Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:

a.   śmierci członka;

b.   skazania na utratę praw publicznych;

c.    zalegania z opłaceniem składek przez okres ponad jeden rok;

d.   dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

2.   Tryb utraty praw członkowskich z powodów określonych w ust. 1 pt. a-c ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

3.   Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie skreślenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4.   W przypadku ustania członkostwa z powodu określonego w ust. 1 pt. c jego przywrócenie może się odbyć jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

 § 19

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje w wyniku:

a)   dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównego;

b)   skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań;

c)   likwidacji osoby prawnej.

 ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

 § 20

1.   Władzami Towarzystwa są:

a.    Walne Zebranie Delegatów,

b.    Zarząd Główny,

c.    Komisja Rewizyjna,

2.   Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.   Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

4.   Zasady przeprowadzania wyborów władz Towarzystwa określa „Regulamin Delegatów Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego” uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów.”

 

Walne Zebranie Delegatów

 § 21

1.   Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów, w dalszej części zwane "Walnym Zebraniem".

2.   Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

3.   Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 § 22

1.   W Zwyczajnym Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą:

a.   członkowie zwyczajni,

b.   członkowie honorowi Towarzystwa - z ograniczeniem wynikającym z § 16 pkt 2.

2.   W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział:

 1. zaproszeni goście,
 2. przedstawiciele członków wspierających.
 3. członkowie ustępujących władz Towarzystwa.

 § 23

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co dwa lata w czasie oraz miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą.

 § 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.    uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

b.    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

c.    rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

d.   wybór Prezesa Towarzystwa oraz członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej. Kandydatury do władz zgłaszają w czasie Walnego Zebrania: członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi.

e.    zatwierdzanie regulaminów organów Towarzystwa oraz regulaminów ich działalności,

f.     zatwierdzanie powołania przez Zarząd Główny Oddziałów Terenowych Towarzystwa oraz zatwierdzanie wyboru ich Kierowników,

g.   ustalanie wysokości składek członkowskich,

h.   uchwalanie zmian w statucie,

i.     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,

j.     rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

k.    rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego.

 § 25

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Główny

 § 26

1.   Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego (w liczbie 5 – 12 osób) wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

2.   Zarząd Główny w głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie wiceprezesa zarządu.

3.   W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji prezesa wybranego przez Walne Zebranie, Zarząd Główny wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego prezesa.

 § 27

W obradach plenarnych Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego przedstawiciel.

 § 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu,

b. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

c. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

d. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,

e. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości Towarzystwa,

g. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Towarzystwa,

h. powoływanie i odwoływanie Kierowników oddziałów terenowych,

i. uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego oraz innych regulaminów wewnętrznych,

j. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych,

k. powoływanie Komitetów redakcyjnych wydawnictw i pism Towarzystwa.

 § 29

Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa.

 § 30

1.   Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, i są prowadzone przez prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa.

2.   Posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej albo, co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Komisja rewizyjna

 § 31

Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

 § 32

1.   Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Towarzystwa.

2.   Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3.   Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności władz Towarzystwa oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

4.   Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego i innych władz Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

5.   Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 § 33

Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Uzupełnienie składu organów Towarzystwa

 § 34

W razie konieczności uzupełnienia składu poszczególnych organów Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, Walne Zebranie może dokonać wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.

 

ROZDZIAŁ V

Oddziały terenowe Towarzystwa

 § 35

1.   Na wniosek, co najmniej ośmiu członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących na jednym terenie Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Towarzystwa z zastrzeżeniem ustępu 3. Przynależność członka zamieszkującego ustalony przez Zarząd Główny obszar jest wtedy obowiązkowa.

2.   Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny w uchwale, z zastrzeżeniem ustępu 3.

3.   Członkowie Towarzystwa honorowi, wspierający oraz zwyczajni z kraju i z zagranicy nie przynależący do żadnego z istniejących oddziałów terenowych Towarzystwa przynależą do Oddziału Ogólnokrajowego zwanego Oddziałem Integracyjnym z siedzibą w Zielonej Górze.

4.   Oddziały, z zastrzeżeniem ustępu 3, używają pieczęci o treści – „Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Oddział w ...”.

 

§ 36

Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

 § 37

1.   Do kierowania pracami oddziału Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Kierownika oddziału. Do kompetencji Zarządu Głównego należy również odwołanie Kierownika oddziału oraz powołanie nowego.

2.   Kierownik oddziału wybierany jest spośród członków Towarzystwa oddziału.

3.   Oddział realizuje cele statutowe Towarzystwa z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

 § 38

Do kompetencji Kierownika oddziału należy ustalanie i realizowanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.

 § 39

Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadku:

a)  zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

b)  złożenia przez minimum trzech członków zwyczajnych należących do oddziału lub kierownika oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału, gdy Zarząd Główny uzna wniosek za zasadny;

c)   podejmowania przez oddział działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami i regulaminami Towarzystwa.

  

ROZDZIAŁ VII

Majątek Towarzystwa

 § 40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 § 41

1. Na majątek Towarzystwa składają się:

1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,

2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Towarzystwa,

3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,

4. wpływy z działalności szkoleniowej, doradczo-ekspertalnej, usługowo-badawczej,

wydawniczej oraz innej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 42

Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd Główny i kierowników oddziałów w proporcjach ustalonych przez Walne Zebranie.

§ 43

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają zgody dwóch trzecich głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 44

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne, lub zmianę majątku Towarzystwa, wymagają do swej ważności podpisów Prezesa Zarządu Głównego lub Wiceprezesa i wskazanego przez Zarząd Główny członka Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 45

1.      Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek. 


:: Kontakt

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. prof. Z. Szafrana 4 
65 - 516 Zielona Góra

Barbara Belica
tel. 68 328 47 46
e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl