Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy; Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych), Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) wspólnie zapraszają na kolejną, IV Konferencję Naukową:

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY
– KU PEŁNEMU UCZESTNICTWU W RYNKU PRACY

ZIELONA GÓRA, 10 CZERWCA 2014

Ośrodek zielonogórski od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, jest jednym z nielicznych w kraju, na którym podejmowana jest ta problematyka. Konferencja ma zasięg międzynarodowy; organizatorzy przewidują udział gości z Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej.

W grudniu 2012 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami (M.P. 2012, poz. 991), w tym w szczególności na rynku pracy. Celem konferencji jest przyjrzenie się, w jaki sposób w dekadzie, która nastąpiła po Międzynarodowym Roku Osób Niepełnosprawnych, realizowane były prawa tych osób do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, diagnoza problemów osób z niepełnosprawnościami oraz wymiana poglądów obejmująca zagadnienia współczesnego rynku pracy.

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 

  1.        Wpływ globalnych przemian na rynku pracy na sytuację zawodową osób
    z niepełnosprawnościami.

  2.        Bariery i ułatwienia (samo)zatrudnienia.

  3.        Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

  4.        Przedsiębiorczość.

  5.        Mobilność pracowników z niepełnosprawnościami.

  6.        Koszty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

  7.        Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracy osób z niepełnosprawnościami.

  8.        Wyzwania otwartego rynku pracy: zatrudnialność, empowerment, flexicurity.

  9.        Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami poprzez pracę.

10.      Środowisko pracy osób z niepełnosprawnościami. Kultura pracy.

11.       Przygotowanie i doskonalenie zawodowe a wymogi rynku pracy.

  

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, UZ, PTP

prof. dr hab. Bogdan Ślusarz, UZ, PTE

dr Maria Agnieszka Paszkowicz, UZ, PTE

dr Marcin Garbat, UZ, PTE

dr Helena Ochonczenko, UZ, PTP

mgr Jacek Grzelak, PTE

  

Koszt uczestnictwa w konferencji: 200 zł od osoby (catering+monografia). Istnieje możliwość złożenia materiałów do druku bez udziału w konferencji – koszt wynosi 100 zł od osoby. Studenci i doktoranci uczestniczą w konferencji nieodpłatnie.

Złożone materiały będą drukowane po uzyskaniu akceptacji recenzentów i naniesieniu ewentualnych poprawek.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Termin zgłoszenia: do 30 marca 2014 r.

Termin złożenia pełnego tekstu: do 10 czerwca 2014 r.

Termin dokonania opłaty konferencyjnej: do 30 maja 2014 r. na konto … z dopiskiem: ON-WRP

Zgłoszenia i ewentualne zapytania należy kierować do dr Marii Agnieszki Paszkowicz na adres: M.Paszkowicz@iibnp.uz.zgora.pl

lub do dr Marcina Garbata na adres:

M.Garbat@adm.uz.zgora.pl

Strona internetowa Konferencji: www.iibnp.uz.zgora.pl/


Numer rechunku bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A.  5 Oddział w Zielonej Górze

PL 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000

Dla uczestników z zagranicy z tytułu wpłat uczestnictwa w/w konferencji należy podać konto z dopiskiem SWIFT CODE - KRDBPLPW

 


 

 

   


  


:: Kontakt

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. prof. Z. Szafrana 4 
65 - 516 Zielona Góra

Barbara Belica
tel. 68 328 47 46
e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl